Akademia Kompetencji Sektora IT

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Adresatami projektu są pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski.

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 665 osób (266 kobiet, 399 mężczyzn) spośród objętych wsparciem ,w tym min. 500 pracowników z 250 MMŚP oraz max. 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT

Zgodnie z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe,
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane,
• Programowanie – kompetencje podstawowe,
• Programowanie – kompetencje zaawansowane,
• Testowanie aplikacji,
• Bezpieczeństwo systemów,
• Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych,
• Kompetencje osobowe (w tym Zarządzanie zespołem projektowym (umiejętności interpersonalne), umiejętności prowadzenia negocjacji i komunikatywność, specjalistyczny język angielski).

Całkowita wartość projektu: 6 577 997,8 PLN
Kwota dofinansowania: 5 447 497,8 PLN

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego