O projekcie

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowany w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2021.

Adresatami projektu są pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski.

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 665 osób (266 kobiet, 399 mężczyzn) spośród objętych wsparciem ,w tym min. 500 pracowników z 250 MMŚP oraz max. 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidovego jest rozwój kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji opracowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 261 osób (104 kobiety, 157 mężczyzn) spośród objętych wsparciem, w tym min. 217 pracowników z 109 MMŚP oraz 73 pracowników z 36 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT oraz zgodnej z nadzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w związku z wystąpieniem stanu pandemii

Zgodnie z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe,
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane,
• Programowanie – kompetencje podstawowe,
• Programowanie – kompetencje zaawansowane,
• Testowanie aplikacji,
• Bezpieczeństwo systemów,
• Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych,
• Kompetencje osobowe (w tym Zarządzanie zespołem projektowym (umiejętności interpersonalne), umiejętności prowadzenia negocjacji i komunikatywność, specjalistyczny język angielski).

Zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze IT w ramach działań antycovidowych, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą),
• Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych,
• Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data),
• Wirtualizacja serwerów,
• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem,
• Administrowanie bazami danych,
• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej,
• Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych,
• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
• Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej,
• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi,
• Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MMŚP i dużych przedsiębiorstw.

Operatorami Projektu są:
• LIDER
1. CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro)
• PARTNERZY
1. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
2. POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE z siedzibą: ul. Solec 38, lok. 103, 00-394 Warszawa

Całkowita wartość projektu: 9 474 703,82 PLN
Kwota dofinansowania: 7 851 203,82 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV → Wybór usług rozwojowych w BUR
V → Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.
W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego