Rekrutacja

INFORMACJA

Okres realizacji projektu został przedłużony do 28.02.2023 roku w celu realizacji zawartych umów i rozliczenia wsparcia przyznanego Przedsiębiorcom.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

UWAGA!!
Informujemy, że Operator nie planuje kolejnych rekrutacji w ramach projektu Akademia kompetencji sektor IT z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla Przedsiębiorstw z sektora IT.

Zostanie zawieszona możliwość rejestracji poprzez formularz PARP od 26 lipca 2022 roku.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz


PREZENTACJA »

VI RUNDA REKRUTACJI

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowane od 8 lutego 2022 roku od godz. 8.00 do 28 lutego 2022 roku do godziny 16.00.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie projektu: www.itakademia.com.pl w zakładce DO POBRANIA »

Rejestracja przedsiębiorstw (I ETAP Rekrutacji ) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Następnie w terminie ogłoszonej rekrutacji należy przesłać skan załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy – na email: itakademia@cts.com.pl
W temacie proszę wpisać „Akademia IT_RUNDA 6_nazwa firmy”

Następnie należy dostarczyć oryginały dokumentów w komplecie (załączniki od 1 do 7 i 11) osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia następnego po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego w skanie.

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

Recepcja C, piętro 4, „Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni”
Na kopercie należy dopisać: „AKADEMIA IT – RUNDA 6_nazwa firmy”


V RUNDA REKRUTACJI

(PROJEKT PODSTAWOWY wg REKOMENDACJI NR 1 załącznik nr 8 w zakładce DO POBRANIA)

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowane od 30 WRZEŚNIA 2021 roku od godz. 8.00 do 20 PAŹDZIERNIKA 2021 roku do godziny 16.00.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie projektu: www.itakademia.com.pl w zakładce DO POBRANIA »

W terminie ogłoszonej rekrutacji należy przesłać skan załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy – na email: itakademia@cts.com.pl
W temacie proszę wpisać „Akademia IT_RUNDA 5_nazwa firmy”

Następnie należy dostarczyć oryginały dokumentów w komplecie (załączniki od 1 do 7 i 11) osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia następnego po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego w skanie.

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

Recepcja C, piętro 4, „Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni”
Na kopercie należy dopisać: „AKADEMIA IT – RUNDA 5_nazwa firmy”


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SEKTORA IT – ZADANIE COVID-19

UWAGA!

Operator ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIA ANTY-COVID.

Weryfikacja zgłoszeń Przedsiębiorców odbywać się będzie do wyczerpania limitu środków dostępnych w budżecie projektu.

Otwarcie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP nastąpi w dniu 05.07.2021 roku, planowane zamknięcie do dnia 16.07.2021 roku.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu Rekrutacji uzupełniającej po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Rekrutacja zakończy się z dniem 19.07.2021 r. godz. 16:00 – po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się w ESSW oraz wysłania skanu Formularza zgłoszeniowego.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych od złożenia formularza zgłoszeniowego w ESSW.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Biura Operatora.

Zapraszamy do zakładki ANTY–COVID »


IV RUNDA REKRUTACJI DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

(PROJEKT PODSTAWOWY wg REKOMENDACJI NR 1 załącznik nr 8 w zakładce DO POBRANIA)

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowane od 22 czerwca 2021 roku od godz. 8.00 do 12 lipca 2021 roku do godziny 16.00.

Zapraszamy do zakładki DO POBRANIA


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ANTY-COVID

UWAGA!!
W dniu 11.03.2021r. o godz. 16:00.- zostaje zakończona rekrutacja do Zadania ANTY-COVID w ramach projektu Akademia IT z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

ZADANIE pn. ANTY-COVID, ma na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.


WYDŁUŻENIE REKRUTACJI w zadaniu ANTY-COVID do 22 marca 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIE ANTY-COVID w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe wg Rekomendacji nadzwyczajnych (ZAŁĄCZNIK NR 8):

• REKRUTACJA do projektu zostaje wydłużona do dnia 22.03.2021 r.

Wszystkie informacje o rekrutacji do zadania ANTYCOVID wraz z dostępem do systemu rejestrowego w zakładce ANTY-COVID

UWAGA!!

W ramach tego samego projektu realizowane jest inne ZADANIE pn. ANTY-COVID, które ma na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i jest realizowane wg innych zasad i Rekomendacji nadzwyczajnych – opisanych w ZAKŁADCE ANTY-COVID

Rekrutacja do ZADANIA ANTY-COVID jest opisana poniżej a dokumentacja jest w zakładce ANTY-COVID.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI I REALIZACJI ZADANIA ANTY-COVID

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIE ANTY-COVID w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe wg Rekomendacji nadzwyczajnych (ZAŁACZNIK NR 8):
• REKRUTACJA do projektu zostaje wydłużona do dnia 12.03.2021 r.
• okres REALIZACJI ZADANIA ANTYCOVID zostaje wydłużony do dnia 30.06.2021 r.

Wszystkie informacje o rekrutacji do zadania ANTYCOVID wraz z dostępem do systemu rejestrowego w zakładce ANTY-COVID

ZADANIA ANTYCOVID – DODATKOWY TERMIN

CTS Sp. z o. o. ogłasza wydłużenie naboru do części projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT – zadania anty-covidowe”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ

TERMIN naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 15.10.2020 r. od godz. 16:00 do 12.03.2021 r.

Nabór może zostać wstrzymany w przypadku wyczerpania puli środków przewidzianej na realizację projektu o czym Operator powiadomi na stronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w naborze (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji) dostępny na stronie:
https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz


III RUNDA REKRUTACJI

(PROJEKT PODSTAWOWY wg REKOMENDACJI NR 1)

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 1 lutego 2021 roku od godz. 8.00 do 22 lutego 2021 roku do godziny 16.00.
Zapraszamy do zakładki DO POBRANIA


II RUNDA

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 30 czerwca 2020 roku od godz. 8.00 do 20 lipca 2020 roku do godziny 16.00.


I RUNDA

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 1 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem projektu zamieszczonym w zakładce DO POBRANIA »

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:
CTS Customized Training Solutions – Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa; RECEPCJA piętro IX

Korespondencja powinna być zamknięta i zawierać dopisek na kopercie „Akademia IT- runda 1_Nazwa Przedsiębiorstwa”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa na e-mail: itakademia@cts.com.pl

W razie potrzeby spotkania bezpośredniego proszę wcześniej o telefon do biura projektu:
501 815 988


Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację dofinansowania kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora: www.itakademia.com.pl, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU.

Etapy naboru:

1. REJESTRACJA NA STRONIE PARP
Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tzw. REJESTRACJA: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże dane MMŚP/dużego przedsiębiorstwa z formularza rejestracyjnego (wniosku) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU.

2. WŁAŚCIWA REKRUTACJA – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA
Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: itakademia@cts.com.pl poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 Formularz) , zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej.
Następnie należy dostarczyć papierowe oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w komplecie osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu zgodnie z Regulaminem projektu.

Kryteria formalne rekrutacji:
• działalność w sektorze IT PKD J.58.2, J.62, J.63.1, w przypadku dużych przedsiębiorstw PKD J.62 (weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEiDG)
• status pracownika, zgodnie z art. 3 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (weryfikowane na podstawie oświadczenia)

Brak spełnienia, któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Kryteria premiujące w rekrutacji:
• kobiety – 5 pkt.,
• osoby 50+ – 5 pkt.,
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt.

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących.
W przypadku gdy 2 lub więcej MMŚP/dużych przedsiębiorstw będzie miało tę samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa.
Pozostałe MMŚP/duże przedsiębiorstwa zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

3. UDZIELENIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCOM
Kolejny etap to podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe po spełnieniu warunków formalnych w rekrutacji.
W ramach dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy wsparcia MMŚP/dużego przedsiębiorstwa przedłożą:
1. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat, lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (dodatkowo weryfikowane w oparciu o dane SHRIMP/SUDOP) – na tej podstawie będzie podjęta decyzja o przyznaniu MMŚP/dużemu przedsiębiorstwu pomocy publicznej na zasadach de minimis lub na zasadach ogólnych.
2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.

Usługi rozwojowe w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej: PRZECZYTAJ »

4. REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH WG UMOWY WSPARCIA
Wybranie przez MMŚP/duże przedsiębiorstwo z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT: PRZECZYTAJ »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego