Rekrutacja

III RUNDA REKRUTACJI

(PROJEKT PODSTAWOWY wg REKOMENDACJI NR 1)

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 1 lutego 2021 roku od godz. 8.00 do 22 lutego 2021 roku do godziny 16.00.
Zapraszamy do zakładki DO POBRANIA

UWAGA!!

W ramach tego samego projektu realizowane jest inne ZADANIE pn. ANTY-COVID, które ma na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i jest realizowane wg innych zasad i Rekomendacji nadzwyczajnych – opisanych w ZAKŁADCE ANTY-COVID

Rekrutacja do ZADANIA ANTY-COVID jest opisana poniżej a dokumentacja jest w zakładce ANTY-COVID.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI I REALIZACJI ZADANIA ANTY-COVID

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” – ZADANIE ANTY-COVID w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe wg Rekomendacji nadzwyczajnych (ZAŁACZNIK NR 8):
• REKRUTACJA do projektu zostaje wydłużona do dnia 12.03.2021 r.
• okres REALIZACJI ZADANIA ANTYCOVID zostaje wydłużony do dnia 30.06.2021 r.

Wszystkie informacje o rekrutacji do zadania ANTYCOVID wraz z dostępem do systemu rejestrowego w zakładce ANTY-COVID

ZADANIA ANTYCOVID – DODATKOWY TERMIN

CTS Sp. z o. o. ogłasza wydłużenie naboru do części projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT – zadania anty-covidowe”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ

TERMIN naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 15.10.2020 r. od godz. 16:00 do 12.03.2021 r.

Nabór może zostać wstrzymany w przypadku wyczerpania puli środków przewidzianej na realizację projektu o czym Operator powiadomi na stronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w naborze (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji) dostępny na stronie:
https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz


III RUNDA  do REKRUTACJI – W RAMACH REKOMENDACJI NR 1 – jest planowana w styczniu 2021 r. Po zakończeniu rekrutacji do części projektu tzw. „ANTY-COVID”, realizowanej w ramach Rekomendacji Nadzwyczajnych.

II RUNDA

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 30 czerwca 2020 roku od godz. 8.00 do 20 lipca 2020 roku do godziny 16.00.


I RUNDA

Rekrutacja tj. przyjmowanie dokumentów jest planowana od 1 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem projektu zamieszczonym w zakładce DO POBRANIA »

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:
CTS Customized Training Solutions – Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa; RECEPCJA piętro IX

Korespondencja powinna być zamknięta i zawierać dopisek na kopercie „Akademia IT- runda 1_Nazwa Przedsiębiorstwa”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa na e-mail: itakademia@cts.com.pl

W razie potrzeby spotkania bezpośredniego proszę wcześniej o telefon do biura projektu:
501 815 988


Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację dofinansowania kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora: www.itakademia.com.pl, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU.

Etapy naboru:

1. REJESTRACJA NA STRONIE PARP
Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tzw. REJESTRACJA: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże dane MMŚP/dużego przedsiębiorstwa z formularza rejestracyjnego (wniosku) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU.

2. WŁAŚCIWA REKRUTACJA – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA
Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: itakademia@cts.com.pl poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 Formularz) , zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej.
Następnie należy dostarczyć papierowe oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w komplecie osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu zgodnie z Regulaminem projektu.

Kryteria formalne rekrutacji:
• działalność w sektorze IT PKD J.58.2, J.62, J.63.1, w przypadku dużych przedsiębiorstw PKD J.62 (weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEiDG)
• status pracownika, zgodnie z art. 3 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (weryfikowane na podstawie oświadczenia)

Brak spełnienia, któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Kryteria premiujące w rekrutacji:
• kobiety – 5 pkt.,
• osoby 50+ – 5 pkt.,
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt.

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących.
W przypadku gdy 2 lub więcej MMŚP/dużych przedsiębiorstw będzie miało tę samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa.
Pozostałe MMŚP/duże przedsiębiorstwa zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

3. UDZIELENIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCOM
Kolejny etap to podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe po spełnieniu warunków formalnych w rekrutacji.
W ramach dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy wsparcia MMŚP/dużego przedsiębiorstwa przedłożą:
1. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat, lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (dodatkowo weryfikowane w oparciu o dane SHRIMP/SUDOP) – na tej podstawie będzie podjęta decyzja o przyznaniu MMŚP/dużemu przedsiębiorstwu pomocy publicznej na zasadach de minimis lub na zasadach ogólnych.
2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.

Usługi rozwojowe w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej: PRZECZYTAJ »

4. REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH WG UMOWY WSPARCIA
Wybranie przez MMŚP/duże przedsiębiorstwo z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT: PRZECZYTAJ »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego