Szacowanie cen szkoleń

9.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT”, w ramach którego udzielamy dofinansowania  dla MŚP na realizację szkoleń wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Sektorze IT, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów poniższych usług szkoleniowych, z uwzględnieniem kosztu za osobogodzinę niżej wymienionych szkoleń, w zależności od liczby godzin oraz liczby uczestników szkolenia:
1. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe.
2. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane.
3. Programowanie – kompetencje podstawowe.
4. Programowanie – kompetencje zaawansowane.
5. Testowanie aplikacji.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów.
7. Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych.
8. Rozwój kompetencji osobowych.

Dokonując wyceny kosztów usług należy uwzględnić przewidywany średni koszt za osobogodzinę szkolenia z danego obszaru tematycznego z uwzględnieniem, że:
1. szkolenia realizowane będą do 31.12.2022 r.,
2. szkolenia realizowane będą na terenie całego kraju, w zależności od preferencji uczestników,
3. szczegółowy zakres tematyczny realizowanych szkoleń zależeć będzie od potrzeb uczestników,
4. w cenie za osobogodzinę szkolenia powinny być uwzględnione wszelkie koszty i narzuty na cenę,
w szczególności:
• koszty wynajmu pomieszczeń szkoleniowych,
• koszty wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia,
• koszty egzaminu potwierdzającego kompetencje/kwalifikacje (jeśli dotyczy),
• koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników,
• koszty narzędzi, sprzętu, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, wyposażenia itp. niezbędnych do realizacji części praktycznej szkolenia i egzaminu (jeśli dotyczy),
• koszty wyżywienia uczestników [przerwa kawowa, lunch (w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godzin dziennie)],
• koszty wydania zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników,
• koszty niezbędne obciążenia publicznoprawne, w tym podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli dotyczy[1],
• koszty obsługi administracyjnej, zarządu, ogólnozakładowe, a także koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów trenerów i/lub personelu administracyjnego Wykonawcy,
• zysk Wykonawcy.

Prosimy o przesłanie wyceny kosztów usług sporządzonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 (arkusz A i/lub B oraz RODO) do niniejszego pisma do dnia 16.03.2020 r.:
• na adres mailowy: itakademia@cts.com.pl wpisując w tytule – „wycena szkoleń – branża IT (1)”
lub
• pocztą tradycyjną lub osobiście na adres CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
al. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „wycena szkoleń – branża IT (1)”.

Niniejsze szacowanie cen ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o. do zawarcia umowy.

Załączniki:

Szacowanie cen szkoleń »

Załącznik nr 1 Obszary tematyczne » 

Załącznik nr 2  Formularz ofertowy szkoleń IT ( w tym arkusz nr A dot. szkoleń IT i arkusz nr B dot. szkoleń miękkich oraz obowiązkowy arkusz RODO) » 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego