CTS Customized Training Solutions > Aktualności > Z bierności do aktywności > V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE)

V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE)

Od 10 maja 2022 r. od godz. 12.00 do 31 maja br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Co otrzymasz?

Mikro, mały, średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę główną na terytorium RP, wykonujący aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

pozostający w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 3: województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

• diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
• szkolenia
• doradztwo
• mentoring

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel.: 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego