CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zapraszamy do I Rundy naboru zgłoszeń do projektu

Zapraszamy do I Rundy naboru zgłoszeń do projektu

24.03.2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy do I RUNDY naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA »

TERMIN I RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej na email itakademia@cts.com.pl  od 01.04.2020 r. od godz. 8:00 do 21.04.2020 r. do godz. 16:00.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

(jako I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (jako II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1. Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: itakademia@cts.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „e-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Akademia IT – Runda 1_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu: CTS Customized Training Solutions – Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro IX, 00-854 Warszawa

Korespondencja powinna być zamknięta i zawierać dopisek na kopercie „Akademia IT- runda 1_Nazwa Przedsiębiorstwa”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA:
Dokumenty rekrutacyjne biuro projektu przyjmuje w godzinach od 8:00 do16:00.

Zalecamy!!!

Uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w CZERWCU 2020 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 501 815 988

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego