CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zapraszamy do II Rundy naboru zgłoszeń do projektu

Zapraszamy do II Rundy naboru zgłoszeń do projektu

19.06.2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy do I RUNDY naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Kompetencji Sektora IT”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA »

TERMIN II RUNDY naboru – przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej na email itakademia@cts.com.pl  od 30.06.2020 r. od godz. 8:00 do 20.07.2020 r. do godz. 16:00.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz (jako I etap rekrutacji) mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne podczas II rundy naboru (jako II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (obydwa etapy są obowiązkowe):

1.Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: itakademia@cts.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „e-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Akademia IT – Runda 2_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (załącznik nr 1) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (załączniki od 1 do 7 i 11) należy dostarczyć osobiście/kurierem/pocztą w wersji papierowej  w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
RECEPCJA piętro IX

Korespondencja powinna być zamknięta i zawierać dopisek na kopercie „Akademia IT- runda 2_Nazwa Przedsiębiorstwa”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA:
Dokumenty rekrutacyjne biuro projektu przyjmuje w godzinach od 8:00 do16:00.

Zalecamy!!!

Uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, instrukcji do dokumentów. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w III kwartale 2020 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 501 815 988

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego