CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > Zapraszamy na webinar 22 października 2021 r.

Zapraszamy na webinar 22 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na webinarium Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości – tzw. Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Najważniejsze zagadnienia, które odbędzie się 22 października br. o godzinie 11:00.

Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w prawodawstwie krajowym mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Intencją zapisów Dyrektywy jest też to, aby przedsiębiorca mógł dostać drugą szansę na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku, jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzi Mecenas Jakub Świerczyński, Doradca Restrukturyzacyjny z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej oraz Magdalena Urbaniak, Specjalista ds. SWO w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu.

W programie webinarium:
• idea drugiej szansy i skrócenia czasu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
• narzędzia wczesnego ostrzegania,
• restrukturyzacja zapobiegawcza,
• wstrzymywanie czynności egzekucyjnych i kontrola nad majątkiem w czasie restrukturyzacji lub upadłości,
• odpowiedzialność przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za kierowanie przedsiębiorstwem.

Jak wziąć udział?

Webinarium jest bezpłatne, wystarczy potwierdzić chęć udziału wypełniając formularz na stronie wydarzenia lub klikając w link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc2OWRkMTktNGVlMC00NmUzLWJlMmUtY2FiMTQ5NjE3ZWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270d79291-2fbf-4def-b5a4-3b776dce4c5d%22%2c%22Oid%22%3a%22b186801e-a9cc-4d37-9b06-d9ad2adfdcee%22%7d

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Punktu Informacyjnego SWO finansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego