Akademia Kompetencji Sektora IT

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu została sfinansowana przez Unie Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany pod  nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

Okres realizacji projektu został przedłużony do 28.02.2023 roku w celu realizacji zawartych umów i rozliczenia wsparcia przyznanego Przedsiębiorcom.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowany w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r. (tzw. ZADANIE ANTY-COVID)

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez minimum 600 osób (240 kobiet, 360 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 500 pracowników MMŚP oraz 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT. Cel zostanie osiągnięty do końca XII 2022 roku.

Adresatami projektu są pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidovego jest rozwój kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji opracowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 261 osób (104 kobiety, 157 mężczyzn) spośród objętych wsparciem, w tym min. 217 pracowników z 109 MMŚP oraz 73 pracowników z 36 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT oraz zgodnej z nadzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w związku z wystąpieniem stanu pandemii

Zgodnie z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe,
• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane,
• Programowanie – kompetencje podstawowe,
• Programowanie – kompetencje zaawansowane,
• Testowanie aplikacji,
• Bezpieczeństwo systemów,
• Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych,
• Kompetencje osobowe (w tym Zarządzanie zespołem projektowym (umiejętności interpersonalne), umiejętności prowadzenia negocjacji i komunikatywność, specjalistyczny język angielski).

Zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze IT w ramach działań antycovidowych, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą),
• Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych,
• Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data),
• Wirtualizacja serwerów,
• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem,
• Administrowanie bazami danych,
• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej,
• Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych,
• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
• Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej,
• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi,
• Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MMŚP i dużych przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 9 474 703,82 PLN
Kwota dofinansowania: 7 851 203,82 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego