CTS Customized Training Solutions > Aktualności > Z bierności do aktywności > III NABÓR do projektu SWO (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

III NABÓR do projektu SWO (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Od 8 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 do 31 stycznia br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo? Co otrzymasz?

mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie. 

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 3: województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

• diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
• szkolenia
• doradztwo
• mentoring

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel.: 22 208 28 57, 503 455 332
swo3@akademiamddp.pl

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego