Ważne strony

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: https://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznej: https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w sektorze IT odnośnie wyboru usług rozwojowych: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/ZACZNIK_15.2B-REKOMENDACJA-RADY-ITobowizujcy-od-15.05.2019r._190515.PDF

https://sudop.uokik.gov.pl/home

https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/definicja-msp

https://kwalifikator.een.org.pl/

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego