CTS Customized Training Solutions > Aktualności > IT Akademia > VI runda naboru do projektu Akademia Menadżera 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego

VI runda naboru do projektu Akademia Menadżera 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie ogłaszają 6 rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego
i lubelskiego”, nr umowy: WND-POWR.02.21.00-00-AM15/20. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/ w zakładce https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/.

TERMIN 6 rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od dnia 31.10.2022 r. od godz. 10.00 zmienia formułę z okresowej na ciągłą do wyczerpania alokacji.

Nabór obejmuje MIKRO (z wyłączeniem JDG niezatrudniających pracowników), MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA.

O dofinansowanie w ramach wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy i /lub przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę na obszarze tzw. Makroregionu 2, który obejmuje 2 województwa:
• lubelskie.
• mazowieckie.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP,
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego.

W ramach projektu w zakresie wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej przewidziano realizację następujących działań:

1) Opracowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej
2) Szkolenia i/lub doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP
w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1.REJESTRACJA (utworzenie konta) w Elektronicznym Systemie Składnia Wniosków https://am2-wnioski.com.pl/site/login (ESSW). W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH, tj. oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, tożsamy ze skanem przesłanym poprzez ESSW (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* na adres Biura Projektu: Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, recepcja, 00-074 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera 2 – runda VI”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do biura Operatora.

UWAGA: Biuro projektu dokumenty rekrutacyjne przyjmuje w godzinach 8:00-16:00.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Operator zwraca uwagę, iż wraz ze zmianą roku kalendarzowego konieczna będzie aktualizacja Zał. nr 2A i podanie danych finansowych za zamknięty rok obrachunkowy 2022 r.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego